Logo ComCon
MENU

Nederland heeft een groot aantal ervaren ‘doe-het-zelvers’. Een deel hiervan is zelfs semiprofessioneel te noemen. Doe-het-zelvers zijn vaak prima in staat om via een of meerdere maatregelen hun woning (verder) te verduurzamen. In de meeste gevallen is zelf doen een stuk goedkoper dan uitbesteden. En zelf doen scheelt wachttijd: het op korte termijn vinden van een aannemer of installateur is vandaag de dag best een uitdaging.

Overheid moet potentieel doe-het-zelvers benutten
Als de overheid het potentieel dat doe-het-zelvers hebben benut, kan er een versnelling in het verduurzamen van woningen plaatsvinden. Tot op heden zijn de plannen van de overheid voor circulair (ver)bouwen vooral gericht op ‘de professionals’. De consument die zelf zijn woning wil én kan verduurzamen wordt hierin niet of nauwelijks meegenomen. Een gemiste kans!

Doe het zelf. Doe het duurzaam!
Met deze gedachte is Communication Concert samen met de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (incl. leden Bauhaus, GAMMA, Hornbach, Hubo, Karwei en Praxis), voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en het Klimaatverbond het project Doe het zelf. Doe het duurzaam! gestart. Het doel van dit publiek/private initiatief is consumenten stimuleren en ondersteunen om zelf hun huis te verduurzamen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is eenvoudige, eenduidige en uniforme informatie en communicatie voor en naar consumenten. Hiervoor hebben we samen met Milieu Centraal kluswijzers ontwikkeld. Deze vertellen precies hoe je een klus duurzaam en veilig moet uitvoeren.

Lobby voor subsidie doe-het-zelven
De afgelopen jaren hebben we veel druk uitgeoefend op beleidsmakers en politiek om subsidie ook beschikbaar te stellen voor doe-het-zelf maatregelen. Dat heeft er mede toe geleid dat de doe-het-zelvende consument in beeld is gekomen bij de RRE en RREW (subsidie voor kleine besparende maatregelen). Over de rol van doe-het-zelf bij de ISDE en SEEH regeling zijn we nog in gesprek met de ministeries van EZK en BZK.

Motie aangenomen: ‘Laat klussers isoleren’
Onze lobby richting de Tweede kamer ten tijde van de algemene beschouwing (sep 2021) heeft geleid tot een motie. Deze motie is ingediend door Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging en is met een ruime meerderheid aangenomen. Hierdoor is doe-het-zelf onderdeel geworden van het Nationaal isolatieprogramma van de Rijksoverheid voor de periode 2022-2024. Bekijk hier de aangenomen motie van Van der Plas.

De schaarste van grondstoffen neemt toe en het gebruik van grondstoffen veroorzaakt vervuiling en CO₂-uitstoot. Dit vraagt om een economie waarin we niet alleen zuiniger maar ook slimmer met grondstoffen moeten omgaan.

In 2018 is daarom voor de bouwsector de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld. Als een vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken. Inclusief de woningbouw, utiliteitsbouw en GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw).

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later. (Bron: www.circulairebouweconomie.nl)

Inzicht in materialen en grondstoffen
Het verkrijgen van inzicht in materialen en grondstoffen is volgens de Transitieagenda de eerste stap op weg naar een circulaire bouweconomie. In 2020 heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie voormalig minister Ollongren van BZK geadviseerd te onderzoeken of een materialenpaspoort kan bijdragen aan een versnelling van de circulaire bouweconomie.

Actieonderzoek Materialenpaspoort
In 2021 heeft Communication Concert in opdracht van en in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO ) dit onderzoek uitgevoerd. Het bevat drie sporen: actieonderzoek, deskresearch en een juridische verkenning voor zowel de woning-/utiliteitsbouw als de GWW-sector.

Eindrapport
Eind 2021 is onderstaand eindrapport inclusief bijlagen aangeboden aan de ministeries van BZK en IenW:

In aflevering 4 van ‘De circulair bouwen podcast’ ruim aandacht voor het eindrapport. Beluister deze aflevering.

Om het verbruik van aardgas te verminderen is het van belang om gebouwen goed te isoleren. Het kabinet heeft daarom 514 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een Nationaal Isolatieprogramma in 2022, 2023 en 2024. Dit programma is bedoeld om het isoleren van woningen te versnellen. Het geld is er voor zowel koop- als huurhuizen en is speciaal bedoeld voor het verbeteren van huizen die nu nog een slechte energieprestatie hebben. Met goede isolatie is bij deze huizen veel winst te behalen. Bewoners worden daarom bij het nemen van isolatiemaatregelen ondersteund, bijvoorbeeld met vouchers.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

“Minister Ollongren (BZK): 'Met het extra geld kunnen we veel mensen die hun woning energiezuiniger willen maken een goede steun in de rug bieden. Het mes snijdt aan twee kanten: door te isoleren wordt CO₂ bespaard en het zorgt voor een lagere energierekening.'”
Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid 21-09-2021

CC zet zich in voor duurzaam wonen
We zetten ons dagelijks via verschillende projecten in om het verduurzamen van woningen te versnellen. Zo is CC samen met de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (VWDHZ), voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en het Klimaatverbond initiatiefnemer van Doe het zelf. Doe het duurzaam! Met dit publiek/private initiatief willen we doe-het-zelvers stimuleren en ondersteunen bij het zelf duurzaam (ver)bouwen van hun woning. Ook organiseren we met klimaatpartners van de Iedereen doet WAT-campagne de jaarlijkse Nationale Isolatieweken. Met verschillende acties in het land en online laten we tijdens deze weken consumenten kennismaken met de mogelijkheden en voordelen van woningisolatie.

Veranderingen in de omvang en samenstelling van onze bevolking hebben grote gevolgen voor maatschappelijke thema’s als opleiding, arbeid en zorg en wonen. Hoe sterk de veranderingen de komende dertig jaar zullen zijn, is nog onzeker. In 2019 heeft het ministerie van VWS namens de negen ministeries onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is door het NIDI en CBS uitgevoerd onder de naam ‘Verkenning Bevolking 2050’.

In het onderzoek zijn sociodemografische veranderingen voor 2050 in kaart gebracht aan de hand van een aantal scenario’s. Alle scenario’s laten zien dat:

Hoe groot de veranderingen daadwerkelijk zijn, hangt af van de ontwikkeling in migratie, geboorte en levensverwachting in de komende dertig jaar. De scenario’s laten zien welke ruimte er voor beleidsmakers is om ontwikkelingen te beïnvloeden. afhankelijk van de vraag welke toekomst politici als wenselijk beschouwen. Omdat beleid op het ene terrein gevolgen kan hebben voor andere beleidsterreinen, is integraal beleid nodig. Dit betekent samenwerking tussen departementen en samenwerking van het Rijk met andere partijen.

Lees hier het Eindrapport Verkenning Bevolking 2050.


Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top